پژوهش، دروازه تحول

کوید-19 موجب شد تا "هنجار جدید" بوجود آید. بقا در این هنجار جدید نیازمند تحول است. سوال اینجاست که

آیا ما آماده تحول هستیم؟